INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Werkgroep Kerk en Staat
Titel: Schendingen van de scheiding tussen kerk en staat
Sub titel:

In dit boek wordt de aandacht gevestigd op het al of niet manifeste fundamentalisme dat kleeft aan de diverse godsdiensten. Binnenshuis is het leed al niet te overzien, maar nog erger wordt het wanneer het zich ook uitstrekt over het algemeen maatschappelijk leven. Vooral in vele islamitische landen is 'de beer los' en als een orkaan raast daar het fundamentalisme. Dat geeft zelfs aanleiding tot lijfstraffen, openbare executies en massaslachtingen. In de landen waar de greep naar de macht nog niet is gerealiseerd, strekt de bemoeizucht zich uit tot de media, het onderwijs, de poltiek, de gezondheidszorg en allerlei rechtposities. Dit fundamentalisme geldt evenzeer voor de fanatieke volgelingen van andere wereldreligies zoals het hindoe´sme, het jodendom en het christendom: er wordt onder andere verwezen naar Noord-Ierland. Ook aan de Tibetaanse Dalai Lama is een artikel gewijd. Trouwens, aan de dwang en angsten vanuit de kleinere sektarische stromingen wordt eveneens aandacht besteed. Tevens wordt er voor het dierenwelzijn een lans gebroken. De artikelen in dit 'zwartboek' (dat zeer duurzaam in een witte kaft is uitgegeven), al of niet toegelicht met statistieken en schema's, geven blijk van gedegen werk. Pas op voor de keerzijde van hooggeroemde democratische tolerantie. Helaas ook in linkse kringen worden de onzinnigste zaken verdedigd. Maar het mag toch niet zo zijn dat wij ons tolerant dienen op te stellen tegen intolerant gedrag. Immers in de jaren dertig bracht de democratie Hitler aan de macht. Zo zijn er voorbeelden te over, bijvoorbeeld de Franse steun aan Khomeiny. Wat dat betreft is er geen nieuws onder de zon en dienen wij valse schijn te ontmaskeren. Dat is de intentie van dit Zwartboek.
1998, 176 pag., Euro 11,35
De Vrijdenker "Vrije Gedachte", Rotterdam, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015