INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Aarsbergen, A.
Titel: Verre paradijzen
Sub titel: Linkse intellectuelen op excursie naar de Sovjet-Unie, Cuba en China

De auteur onderzocht de mechanismes zoals die werkzaam zijn bij fellow travellers. Fellow travellers zijn mensen, meestal intellectuelen, die de afgelopen eeuw in diverse landen het nieuwe arbeidersparadijs meenden te ontwaren. Zij bezochten die landen meerdere malen en namen alles in ogenschouw wat de plaatselijke overheid hen wou laten zien. Velen deden in boeken of films verslag van hun ontzag en bewondering voor die nieuw gevormde samenlevingen. Aarsbergen analyseert waarom die mensen maar één werkelijkheid wilden zien, en van geen slecht nieuws of kritiek wilden horen. Blinde solidariteit is van alle tijden. Ook heden ten dage zijn er nog steeds mensen die alleen maar één kant van een organisatie willen zien (bijvoorbeeld PKK, ETA, IRA, RAF, enz.). De auteur slaagt er goed in om de fellow travellers, hun denk- en redeneerpatronen, in hun algemeenheid te duiden en bloot te leggen.
1988, 133 pag., Euro 2,55
H&S Mondiaal, Utrecht, ISBN 90-6194-007-9


This page last updated on: 13-1-2015