INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Chomsky, Noam
Titel: Media Control (duits)
Sub titel:

Duitstalige band waarin twee afzonderlijke boeken van Chomsky zijn opgenomen, te weten `Media Controlí (2002, Seven Stories Press) en `Necessary Illusionsí (4e editie van 1991). In beide boeken gaat Chomsky in op een van zijn stokpaardjes: de manipulatie door overheid en bedrijfsleven van de massamedia. Volgens Chomsky dienen de media de buitenlandpolitiek van het respectievelijke land waar ze gevestigd zijn, stellen ze vijandbeelden samen die corresponderen met de machtspolitieke aspiraties en belangen van de overheid of elite wiens belangen ze dienen, bovendien dienen ze tot het tot standbrengen van een (inter)nationale consensus. Berichten die de bevolking tot twijfel kunnen aanzetten (mbt de motieven van de heersende elite/overheid), worden niet geplaatst of zodanig aangepast dat ze geen twijfels doen rijzen. Misdaden van de `vijandí worden breed uitgemeten, terwijl vergelijkbare of nog ergere misdaden van de eigen landsregering goedgepraat of weggemoffeld worden. De media beschouwen zich als partners van de regering voor wat betreft de buitenlandse politiek.
2003, 256 pag., Euro 21,96
Europa verlag (is failliet), Hamburg, ISBN 3203760150


This page last updated on: 13-1-2015