INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Lagerberg, Kees
Titel: Schuldig zwijgen
Sub titel: De Papua in zijn bestaan bedreigd

“Het is onbegrijpelijk dat de Verenigde Naties en Nederland in 1969 niet protesteren als zij zien dat de Papua’s op ondemocratische wijze gemanipuleerd worden om hun onafhankelijkheid op te geven ten gunste van Indonesië. Men vraagt zich met verbazing af, hoe deze Nederlandse houding van horen, zien en zwijgen te verklaren is.” Dat stelt dr. Kees Lagerberg in zijn nieuwe boek ‘Schuldig zwijgen’. In zijn nieuwe boek geeft hij een indringende en gedetailleerde analyse van de geschiedenis van de achter-de-schermen-politiek die weinig of geen rekening hield met de gerechtvaardigde eisen van de Papua’s. Ontluisterende feiten uit het verleden waarvan de Papua's tot op heden het slachtoffer zijn. Westelijk Nieuw-Guinea wordt eind 1949 buiten de soevereiniteitsoverdracht tussen Nederland en Indonesië gehouden. Het gebied vormt in de jaren vijftig de inzet van een conflict tussen Nederland (“...het moet onafhankelijk worden”) en de jonge republiek Indonesië (“...het moet bij Indonesië horen”). Pas na sterke, internationale pressie tekenen beide landen in augustus 1962 het Akkoord van New York. Dit verdrag stelt Nieuw-Guinea in oktober 1962 onder bestuur van de Verenigde Naties, maar die dragen het gebied na een half jaar al over aan Indonesië. Omdat Nederland echter inzet op zelfbeschikkingsrecht van de Papua’s, wordt afgesproken dat na een aantal jaren Indonesisch bewind een ‘Daad van Vrije Keuze’ zal plaatsvinden. Daarbij mogen de Papua’s zich, in een volksstemming, onder supervisie van de Verenigde Naties, uitspreken voor de voortzetting van de band met Indonesië óf voor een onafhankelijke Papuastaat. Deze volksraadpleging vindt plaats in 1969, onder het toeziend oog van de Verenigde Naties. De omstandigheden rond de raadpleging en de wijze van uitvoering roepen van meet af aan twijfel op over de vraag of in de uitslag werkelijk de stem van het volk heeft geklonken. De Papua’s stemmen namelijk vrijwel unaniem in met de inlijving van West-Papua bij Indonesië. Dr. Kees Lagerberg constateert in zijn boek dat het zwijgend toezien van de wereldgemeenschap en Nederland in het bijzonder bij de volksstemming van 1969 er mede toe heeft bijgedragen dat de Papuavolkeren vandaag worden bedreigd in hun voortbestaan. “Nederland is er niet in geslaagd,” schrijft Lagerberg in de opening van hoofdstuk IX van zijn boek, “om in de zogenaamde Nieuw-Guinea kwestie voor de Papua’s het zelfbeschikkingsrecht veilig te stellen”.
2005, 301 pag., Euro 29,95
Ijzer, Utrecht, ISBN 907432892X


This page last updated on: 13-1-2015