INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Galova, Andrea
Titel: Anarchisme breekt door in de beeldende kunst
Sub titel: Kunst en anarchisme in Nederland tussen 1880-1930

Doctoraal scriptie die ingaat op meerdere vragen: Wat was de visie van anarchisten op kunst; Welke invloed had het anarchisme als politieke stroming op de kunst; Welke kunstvorm werd als anarchistisch gezien? Hiertoe dook de auteur in de uitgaven van de Nederlandse anarchistische beweging tijdens haar hoogtijdagen van 1880 tot 1930. Terloops wordt hierbij tevens een schets gegeven van het landschap van Nederlandse anarchistische groeperingen en tijdschriften (de meeste groepen/stromingen waren gegroepeerd rondom een blad). Doel van de anarchistische kunstenaars was het overbrengen van hun politieke boodschap, de bevolking bewust maken van zijn lot en klaarstomen voor de overgang naar die nieuwe samenleving waarin uitbuiting geen plaats maar zou hebben. De gebruikte kunstuitingen waren met nieuwe op bewustwording gericht, direct aansprekende beeldtaal (vaak in de vorm van houtsnedes, gravures of lithos). Het bijeffect was dat de arbeiders begrepen dat kunst niet enkel iets was voor de bovenlaag in de samenleving. Diverse anarchistische kunstenaars passeren de revue en er wordt uitgebreid ingegaan op de symboliek van de beeltenissen. De nadruk ligt op kunstenaars van de jongerenbladen zoals `Alarm', `De Moker' , `Branding' , `De Bevrijding' en ` De Kreet der Jongeren'. Aan bod komen Chris Lebeau, Herman Schuurman, Kees van Dongen, Melle Oldeboerrigter, Johan Jacob Voskuil, Luc Kistjes en Nico de Haas. Ge´llustreerd met veel afbeeldingen uit de genoemde periode. Dit is de tweede licht gewijzigde druk die verscheen ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum van het Fort van Sjakoo.
2012, 136 pag., Euro 9,95
Uitgeverij het Fort van Sjakoo, Amsterdam, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015