HET FORT VAN SJAKOO - INTERNATIONAL BOOKSHOP
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Meerderheid gemeenteraad voor uitstel huurverhoging?

Op 22 november zijn er twee moties ingediend door de ondergenoemde raadsleden.

 • Een motie voor panden waarvan de gemeente zelf eigenaar is (om het goede voorbeeld te geven) en
 • Een motie voor panden die van de corporaties zijn.

UPDATE: 13 Dec. Meerderheid gemeenteraad dwingt VVD wethouder Hooijmaaijer tot inzet voor Sjakoo

De PvdA is 'niet ongenegen' deze te steunen, maar wil eerst nog nader naar de zaak kijken. Mocht de PvdA deze moties steunen dan is er een raadsmeerderheid. De VVD is natuurlijk tegen.

De moties worden op 13 december 2001 in de gemeenteraad behandeld. Dat is waarschijnlijk een dag na het vonnis van de rechter.


Motie GroenLinks/Amsterdam Anders-De Groenen/Boerlage

Betreffende de begroting Binnenstad, Bouwen /Wonen en Economie inzake opschorting huurverhoging BOG

De Gemeenteraad van Amsterdam

Gezien

 • De aangenomen motie Kalt (begroting 2001) inzake een onderzoek naar de huisvesting van zwakke economische Functies, m.n. in de Binnenstad;
 • De uitspraak van het College in de missive van de Begroting Binnenstad 2002 op p. 16, waarin een studie ter zake wordt aangekondigd in 2002;

Overwegende dat

 • Een huurverhoging door Beheer Onroerend Goed Binnenstad (BOG ) is aangezegd aan diverse ideële instellingen, waaronder in ieder geval het Latijs Amerika Centrum(LAC);
 • Het LAC heeft aangegeven deze huurverhoging van 230% onmogelijk te kunnen opbrengen;
 • Het in ieder geval niet aan de gemeenteraad of aan de huurders kan worden verweten dat nog geen fundamenteel debat heeft kunnen plaatsvinden over deze materie, door het ontbreken van de beloofde notitie ter zake;
 • Bedoelde instellingen op korte termijn in grote problemen kunnen komen door de aangezegde huurverhoging;
 • Dat de wethouder BWE bij brief van 22 oktober 2001 aan mw. Kalt heeft aangegeven niet bereid te zijn de huurverhoging tijdelijk op te schorten, vanwege het ontbreken van dekking voor de gederfde inkomsten;
 • Dat de toezegging van de wethouder om de huurverhoging met terugwerkende kracht ongedaan te maken ,als de uitkomst van de discussie uiteindelijk aanleiding toe mocht geven, niet tegemoet komt aan bovengenoemde problemen van de huurders met de omvang van de huurverhoging;

Voorts overwegende dat

 • Op p. 169 van de begroting , bijlage 4 Overzicht reserves en voorzieningen blijkt dat in het Vereveningsfonds Onroerend Goed een bedrag is opgenomen van ^À 1.830.137;
 • Uit dezelfde bijlage blijkt dat een groei van dit fonds wordt voorzien in het begrotingsjaar 2002, uit de winst van BOG van fl 226.890, en dat er geen onttrekkingen zijn voorzien;

Concludeert

 • Dat er van de door de wethouder aangegeven dekkingsproblemen geen sprake is;

Verzoekt het College

 • De aangezegde huurverhogingen aan ideële instellingen, waaronder in ieder geval het LAC, op te schorten voor het komende jaar, in afwachting van de uitkomst van de raadsdiscussie over het door het College toegezegde onderzoek ter zake. De eventuele tekorten die hieruit voort zouden vloeien ten eerste ten laste te brengen van de geraamde toevoeging aan het vereveningsfonds OG, en in tweede instantie ten laste te brengen van het fonds zelve.

Ruud Grondel, GroenLinks
Hansje Kalt, Amsterdam Anders / De Groenen
Saar Boerlage, lijst Boerlage


Motie GroenLinks/Amsterdam Anders-De Groenen

Betreffende de begroting Binnenstad, Bouwen /Wonen en Economie inzake Moratorium huurverhogingen

De Gemeenteraad van Amsterdam

Gezien

 • De aangenomen motie Kalt (begroting 2001) inzake een onderzoek naar de huisvesting van zwakke economische Functies, m.n. in de Binnenstad;
 • De uitspraak van het College in de missive van de Begroting Binnenstad 2002 op p. 16, waarin een studie ter zake wordt aangekondigd in 2002;

Overwegende dat

 • Een huurverhoging door Beheer Onroerend Goed Binnenstad (BOG ) is aangezegd aan diverse ideële instellingen, waaronder in ieder geval het Latijs Amerika Centrum(LAC);
 • Het LAC heeft aangegeven deze huurverhoging van 230% onmogelijk te kunnen opbrengen;
 • Ook andere verhuurders dergelijke huurverhogingen hebben opgelegd aan ideële instellingen, zoals bijvoorbeeld door het Woningbedrijf Amsterdam aan de boekhandel Het Fort van Sjakoo:
 • Het in ieder geval niet aan de gemeenteraad of aan de huurders kan worden verweten dat nog geen fundamenteel debat heeft kunnen plaatsvinden over deze materie, door het ontbreken van de beloofde notitie ter zake;
 • Bedoelde instellingen op korte termijn in grote problemen kunnen komen door de aangezegde huurverhoging;

Voorts gezien

 • De brief van 10 oktober 2001, van fractieleden van AadeGr, GroenLinks en PvdA, waarin de wethouder BWE wordt verzocht zijn energie en creativiteit in te zetten niet alleen om te bevorderen dat er, hangende de notitie, geen uitvoering aan de voorgenomen huurverhogingen gegeven wordt, niet alleen door de Binnenstad, maar ook door de andere betreffende verhuurders;
 • Het antwoord van de wethouder d.d.22 oktober 2001, waarin hij hier niet op ingaat op het de huurverhoging op te schorten noch op het verzoek hierop aan te dringen bij de andere verhuurders;
 • de ingediende motie GroenLinks/AAde Gr/Boerlage inzake het LAC etc.

Verzoekt het College,

Er bij bovenbedoelde andere verhuurders, waaronder in ieder geval het WBA aan te dringen op een opschorting van de aangezegde huurverhogingen, hangende de uitkomst van het raadsdebat over de door u toegezegde notitie.

Ruud Grondel, GroenLinks
Hansje Kalt, Amsterdam Anders/de Groenen