HET FORT VAN SJAKOO - INTERNATIONAL BOOKSHOP
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Brief van Sjakoo-bestuur aan WBA n.a.v brief 30 Nov.

Lees de 30 nov. brief van het WBA aan het Sjakoo Bestuur


Woningbedrijf Amsterdam - Binnenstad
de heer E.van Kaam
Postbus 94.278
1090 GG AMSTERDAM

Amsterdam, 7 december 2001.

Geachte Heer Van Kaam,

U nodigt het bestuur van Sjakoo uit om te komen praten over de voorwaarden waaronder de huurovereenkomst gecontinueerd kan worden. U stelt daarbij een tweetal voorwaarden:

  • er dient recht gedaan te worden aan uw uitgangspunt, namelijk het "genereren van een marktconforme opbrengst uit het pand" en
  • het bestuur dient zich te distantiëren van de acties die door de "sympathisanten van het Fort" tegen het Woningbedrijf zijn ondernomen.

Nu leek mij, met een lopende rechtszaak, het moment ook wel gekomen om eens aan de tafel te gaan zitten. Nu we van elkaar weten dat onze uitgangspunten c.q. mogelijkheden (marktconforme tegenover sociale huren) verschillen is het de vraag of wij er iets verder mee komen, maar proberen kunnen we het altijd. Wij willen praten, maar als hetzij u hetzij wij vooraf voorwaarden gaat stellen, dan laadt de partij die vooraf voorwaarden stelt de verdenking op zich er alleen op uit te zijn om een brief van de andere partij te 'scoren' om daarmee de eigen redelijkheid te willen aantonen: het is de ander die weigert te praten.

Als u vooraf de voorwaarde gaat stellen dat de uitkomst een marktconforme opbrengst moet garanderen, dan kunnen we ons die moeite besparen. En al zeker als u schrijft dat u zich zult conformeren aan de rechterlijke uitspraak. Overigens las ik in Nieuwsbrief 3 van Sjakoo dat een door de gemeente aangevraagd gesprek door het Woningbedrijf geweigerd was. Ik vraag me dan ook af of u serieus tot een oplossing wilt komen.

Dit temeer omdat van de kant van Sjakoo een tweetal voorstellen zijn gedaan aan het Woningbedrijf om uit de impasse te geraken. Op deze voorstellen mochten wij, ondanks een rappèlbrief aan uw gemachtigde, nog geen inhoudelijke reactie ontvangen.

De voorstellen zijn samen te vatten onder het motto 'deprivatisering'. Het pand van Sjakoo staat op grond van de gemeente. De gemeente heeft de grond met opstallen in tijdelijke erfpacht gegeven aan het WBA. Deze overeenkomst loopt 30 april 2013 af. De jaarlijkse vergoeding die de gemeente hiervoor ontvangt vermeerderd met een reservering onderhoud en eigenaarslasten, is voor Sjakoo en de bewoners op te brengen.

Het Woningbedrijf heeft er blijk van gegeven een andere opvatting te hebben over sociale huren voor sociale panden dan Sjakoo en haar medestanders en sympathisanten. De taak om een gezellige en sociale stad tot stand te brengen en het zo te houden door een menging van wonen en werken, plaats voor allerlei initiatieven, kan door een geprivatiseerde instelling als de uwe niet althans niet in voldoende mate gerealiseerd worden. Dit terwijl u voormalig gemeenschapsbezit beheert. En terwijl akties van Sjakoo er voor gezorgd hebben dat uw nog niet geprivatiseerde voorgangster uiteindelijk in een fors deel van de straat sociale woningbouw heeft kunnen realiseren dat nu bij u in beheer is.

De twee voorstellen luidden:

  • het WBA zegt de erfpachtovereenkomst met de gemeente op (waarna Sjakoo zich zal inspannen dit erfpachtrecht te verkrijgen) of
  • het WBA geeft de erfpacht in ondererfpacht aan Sjakoo.

Misschien een wat onorthodoxe oplossing, maar als ú het niet kunt dan doen we het zelf wel.

Een derde voorstel dat de moeite waard kan zijn om eens te bespreken is de koophuur: koop van de binnenkant, huur van het casco. Ook hier geldt de beperking dat een en ander binnen de financiële mogelijkheden van Sjakoo dient te blijven vallen.

Dan stelde u voor het gesprek nog een tweede voorwaarde, het bestuur moet zich distantiëren van akties. Het is bij ons geen gebruik zich van elkaar of van elkaars akties te distantiëren. Dergelijke verklaringen worden slechts gebruikt om mensen of groepen tegen elkaar uit te spelen. Ik neem aan dat u er mee bekend was dat deze door u gestelde voorwaarde voor een gesprek niet vervuld zou worden.

In de papierberg die ontstaan is na uw brief van 27 juli 2001 is nauwelijks iets te vinden over de door u aangevoerde reden van uw marktconforme instelling, namelijk de maatschappelijke doelstelling van het WBA. Dat Sjakoo daar ook onder valt, samen met vele andere sociale instellingen in de (binnen)stad, is onder uw aandacht gebracht. Maar sluipt het marktconforme denken niet ook binnen bij de verhuur van uw woningen?

Wordt bij een nieuwe verhuur in de binnenstad een zelfde streefhuur toegepast als daar buiten? Als we heel slechte panden hebben in de binnenstad, waarom laten we de mensen dan in de narigheid zitten? Heeft dat iets te maken met marktontwikkelin^Fgen (zoals de bouw van een bioscoop of parkeergarage om de hoek of ligt het gewoon aan een moeilijke besluitvorming dat we niet gaan renoveren of slopen? Het zijn vragen die niet zomaar opkomen. Oftewel, vanuit huurderskringen bereiken ons signalen

dat het WBA al jaren marktconform handelt in de binnenstad. Wat uw feitelijk handelen ten aanzien van de 'maatschappelijke doelstelling' waarop u zich beroept, enigszins nuanceert.

Het WBA beriep zich er in de pers op dat Sjakoo niet wil(de) praten. Vervolgens stuurt u het bestuur een uitnodiging waar u twee volkomen verschillende, maar beide onaanvaardbare voorwaarden aan verbindt. Ik kan dan ook weinig doen dan de bal terugkaatsen en u verantwoordelijk houden voor het niet tot stand komen van een gesprek.

Desalniettemin, praten kan altijd maar dan zonder voorwaarden op tafel. Nu het er naar uitziet dat wij financieel niet tot elkaar zullen komen, verdient het de voorkeur om om- of zijwegen te bekijken die het conflict kunnen beëindigen. Daartoe zijn aan u voorstellen gedaan. Uw reaktie tegemoetziend, verblijf ik inmiddels,

hoogachtend,

F.Panholzer
namens bestuur Stichting
Het Fort van Sjakoo