HET FORT VAN SJAKOO - INTERNATIONAL BOOKSHOP

| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Haal de ideële panden 'uit de markt'

(Van een verslaggeefster)

AMSTERDAM - Hoe kan worden voorkomen dat ideële instellingen uit de binnenstad, en op termijn uit de hele stad, worden verdreven door de enorme huurverhogingen? Welke oplossingen zijn daarvoor te bedenken en wat is de kans van slagen? Tijdens een debat zaterdagmiddag in het Mozeshuis werd getracht op deze vragen een antwoord te krijgen.

Voor organisator actiegroep de Vrije Ruimte was de oplossing voor de problematiek betrekkelijk simpel: doorbreek de marktwerking en haal panden voor bepaalde voorzieningen zoals sociaal-maatschappelijke en ideële 'uit de markt', bijvoorbeeld door het goed vast te leggen in bestemmingsplannen.

Doet men dat niet, zo stelt de Vrije Ruimte, dan zal vooral de binnenstad 'vervlakken', doordat enkel grote concerns de huren in dit gebied nog kunnen opbrengen. Wat uiteindelijk maakt dat de stad op termijn minder aantrekkelijk wordt.

Directe aanleiding voor de bijeenkomst zijn de recente huurverhogingen van niet-commerciële instellingen als boekhandel Fort van Sjakoo, die een verhoging van negenhonderd procent kreeg opgelegd. De sprekers: onder meer directeur van het grondbedrijf Edo Arnoldussen, Ruud Dwars van de kamer van koophandel en Gerard Andriessen, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties.

Kunstenaars

Ook de 'problematiek van de verdwenen broedplaatsen' speelt op dit moment. In de loop van de jaren heeft een groot aantal al dan niet gekraakte woon-werkpanden voor (jonge) kunstenaars plaats moeten maken voor dure projecten, en hoewel er beleid bestaat om in de stad nieuwe broedplaatsen te creëren blijkt dat niet altijd even makkelijk. Niet in de laatste plaats omdat de gemeente het merendeel van de panden in de stad niet in bezit heeft, en dus niets te zeggen heeft over de huren.

Ook een reden tot zorg: het verdwijnen van kleine winkeltjes die eveneens de fors stijgende huren niet kunnen opbrengen.

Eén oplossing voor de bovenstaande problemen was volgens de aanwezigen het maken van afspraken met woningcorporaties, particuliere eigenaren en projectontwikkelaars. Deze partijen zouden moeten worden aangesproken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. ''Eigenaren en ontwikkelaars hebben een korte termijn belang, waarmee ze de stad om zeep helpen. Ze moeten worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid. We kunnen het niet alleen op de gemeente afschuiven,'' aldus Jaap Draaisma van de Vrije Ruimte.

Bestemmingsplan

Voormalig wethouder en huidig raadslid Ruud Grondel (GroenLinks) pleitte evenals de Vrije Ruimte voor het veiligstellen van panden voor speciale functies door de overheid. ''De gemeente moet een flink aantal panden aanwijzen, al dan niet in overleg met de corporaties, die onder een bepaalde huurgrens moeten blijven. Een instrument daartoe is bij voorbeeld het bestemmingsplan.''

Wat Gerard Andriessen van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties betreft moet er meer worden gedaan om broedplaatsen te creëren dan enkel het bewerkstelligen van lage huren. ''Een probleem is dat die panden nooit meer vrijkomen: zodra mensen in die panden zitten, blijven ze. Terwijl wij vinden: zodra ze zijn uitgebroed, moet iemand anders de kans krijgen te gaan broeden.''

Ook Edo Arnoldussen van het Grondbedrijf wees erop dat het niet enkel van belang is nieuwe panden aan te kopen of te ontwikkelen. ''We moeten ons ook richten op handhaving van de al bestaande woon-werkpanden: je ziet dat ateliers van kunstenaars met lage huren na een aantal jaren worden gebruikt als woonruimte. Er moet wel beweging in komen.''

Als oplossing voor het gebrek aan doorstroming werden tijdelijke huurcontracten genoemd en het verhogen van de huur na een aantal jaren.

Tijdens het debat zaterdag werd besloten een 'denktank' op te richten, om daarin verder te praten over mogelijke oplossingen.

© Het Parool, 21-1-2002