HET FORT VAN SJAKOO - INTERNATIONAL BOOKSHOP
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Bewonersraad Groot Waterloo,
p/a Wijkcentrum d'Oude Stadt,
Nieuwe Doelenstraat 55, 1012 CP Amsterdam.
Telefoon: 020-638 22 05.
Fax: 020- 638 40 26.


Raadsadres
Aan de leden van de Gemeenteraad
Amsterdam, 2 oktober 2001

Geachte raadsleden,

De Bewonersraad Groot Waterloo heeft met zorg kennis genomen van de ontwikkelingen bij de alternatieve boekwinkel Het Fort van Sjakoo aan de Jodenbreestraat. De door Woningbedrijf Amsterdam voorgestelde huurverhoging van meer dan 900% voor de winkelruimte van de boekwinkel en het internetcafe met als argument die huur marktconform aan te passen lijkt ons vooral een poging de huurder kwijt te raken en om een op volgende huurder meer winst te kunnen maken. Het Fort van Sjakoo is een ideele niet commerciele onderneming en zal indien de voorgestelde huurverhoging doorgaat vrijwel zeker om moeten zien naar een andere huisvesting. Hierdoor lijkt er een beleid te ontstaan dat slechts ruimte biedt aan luxe op klanten-met-veel-geld gerichte winkels in de binnenstad, bijvoorbeeld toeristen. Hierdoor komt de kwaliteit van het centrum voor binnenstadbewoners onder druk te staan. Dit lijkt ons een zeer ongewenste ontwikkeling.

Wij citeren uit de Strategische Visie Amsterdam Binnenstad: "De kracht van de binnenstad is ook gelegen in een grote variatie in het winkelaanbod. Naast exclusieve winkels en grootwinkelbedrijven is er een groot aanbod van kleine gespecialiseerde winkels, galerieen, buurtwinkels enzovoorts. Dit brede aanbod dient beschermd te worden: het oefent een grote aantrekkingskracht uit op bezoekers uit andere stadsdelen, de regio en geheel Nederland. Maar het is van groot belang voor het woon- en leefklimaat van de bewoners."

Het Fort van Sjakoo past in het grote aanbod van kleine gespecialiseerde winkels, galerieen, buurtwinkels enzovoorts en dient dus ook beschermd te worden. Zoals ook de naastgelegen biologische winkel 'De Weegschaal' Die, indien het Woningbedrijf Amsterdam zijn zin doordrijft, hetzelfde lot zou kunnen treffen. Als de gemeenteraad ook vindt dat Amsterdam gediend is bij een cultuurrijke leefomgeving met sociale organisaties in de (binnen-)stad, dan willen wij u vragen om voortvarend op te treden tegen deze huurverhogingen. Wij zijn van mening dat de betrokken panden tegen de vernietigende werking van de markt moeten worden beschermd en hun sociaal-culturele bestemming kunnen behouden. Zo is er door de raad de 'motie-Kalt' van 14 december 2000 aangenomen, waarin het Gemeentelijk Grondbedrijf wordt opgedragen een rapportage te maken van de omvang van de verhuur aan maatschappelijke, niet-commerciele instellingen en tevens de problematiek van deze verhuur te beschrijven. Het hoofd Beheer Onroerend Goed van de Dienst Binnenstad Dhr. Thijssens laat in een brief van 10 augustus 2001 weten dat er ambtelijke voorstellen zijn ontwikkeld inzake het huurprijsbeleid maar dat in verband met de opvolging van Wethouder Krikke vertraging in de besluitvorming is opgetreden.

"Er wordt naar gestreefd dit beleid voor het einde van het jaar aan het bestuur voor besluitvorming voor te leggen." Echter, het ziet er naar uit de raad waar het het Fort van Sjakoo betreft achter het net gaat vissen door het ontbreken van een opschortende werking. Dit kan niet de bedoeling zijn van de raad. Wij verzoeken de gemeenteraad dan ook er op toe zien dat de gemeente op zeer korte termijn met de woningbouwcorporaties tot overeenstemming komt om de huurverhoging voor maatschappelijke organisaties tot betaalbare proporties terug te brengen, opdat de binnenstad van Amsterdam een plek blijft voor alle Amsterdammers en haar bezoekers.

Hoogachtend,

Namens de Bewonersraad Groot Waterloo

Winne Meyering, voorzitter

cc. Woningbedrijf Amsterdam