HET FORT VAN SJAKOO - INTERNATIONAL BOOKSHOP
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Oktober 2001
NIEUWSBRIEF NUMMER 2VAN HET FORT VAN SJAKOO EN ASCII

Hallo
Dit is de tweede nieuwsbrief waarin we jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen omtrent de door onze verhuurder aangekondigde huurverhoging van ƒ580 naar ƒ5140, ofwel niet minder dan 900 procent. Nog even kort samengevat. De Amsterdamse boekhandel ‘Het Fort van Sjakoo’ en de medegebruikers van onze ruimte, de internetwerkplaats ASCII kregen eind juli 2001 een brief van het Woningbedrijf Amsterdam (WBA) waarin met ingang van 1 september 2001 bovengenoemde huurverhoging werd aangekondigd. Twee van onze medewerkers deden een vergeefse poging tot een verkennend gesprek met het WBA. Daarop volgden begin augustus een voorlopig bezwaarschrift aan het WBA en medio september een definitief bezwaarschrift. Ondertussen kregen wij uit vele verwachte en onverwachte hoeken steun voor onze bezwaren. Op 22 augustus bereikte ons een brief waarin het WBA ons aankondigde een procedure bij de kantonrechter aan te spannen.

Woningbedrijf Amsterdam stapt naar de rechter
woning bedrijf amsterdamIn de dagvaarding van 10 september werden al onze al eerder geformuleerde bezwaren van tafel geveegd. Het WBA is enkel geïnteresseerd in de „economische huurwaarde“ en doorspekt haar dagvaarding met feitelijke onjuistheden en verdraaiingen. Zo beweert het WBA dat het ons bij het verkennende gesprek „bereid toonde genoegen te nemen met een aanzienlijk lager bedrag“ dan de genoemde ƒ5140 per maand. Een dergelijke opmerking zou ons natuurlijk nooit zijn ontgaan, dat is namelijk precies wat we willen. De historie die aan ons pand en onze winkel hangt en de door ons naar voren gebrachte argumenten, vindt het WBA „voor de huurprijsvaststelling […] niet relevante argumenten“. Vervolgens wordt in niet mis te verstane woorden het Fort van Sjakoo een actie in de schoenen geschoven. Daarbij werd, zoals al beschreven in onze nieuwsbrief nummer 1, de gevel van het WBA van leuzen en een kleurtje voorzien. Het WBA „behoudt zich“, aldus de dagvaarding, „het recht voor om gedaagde [het Fort] aan te spreken tot vergoeding van de schade […] die […] resulteert in een bedrag van ƒ20.000.“ Wie kaatst kan de bal van meerdere kanten verwachten. De dagvaarding besluit: „Teneinde te voorkomen dat gedaagde [het Fort] geruime tijd na 1 september 2001 wordt geconfronteerd met een forse navordering en eiseres wat dat betreft gedaagde niet in een al te lastig parket wil brengen, hebben beide partijen belang bij een voortvarende procesgang en vonniswijzing“.

Meer communicatie met onze huisbaas
Op 12 september stuurden we het WBA een nieuw bezwaarschrift. Opgedeeld in tien punten zetten we hierin uiteen waarom we niet akkoord kunnen gaan met hun huurverhogings-voorstel en hoe we denken hierover tot een oplossing te kunnen komen. Op 19 september kregen we van het WBA een reactie. Op geen van de tien punten uit ons bezwaarschrift werd ingegaan. Het WBA blijft haar stokpaardje berijden dat alle huurders van bedrijfsruimten een marktconforme huur moeten betalen en dat voor organisaties van „maatschappelijk belang“ de mogelijkheid open staat subsidie bij de overheid te vragen. Tevens geeft het WBA aan niet verder te willen corresponderen als wij niet met iets op de proppen komen dat meer in hun denktrant past. Niet geheel toevallig kwam het WBA kort voor de eerste zittingsdag van de gerechtelijke procedure met een aanbod voor een alternatief onderkomen. Zoals we al vermoedden kan het WBA ons – door haar volharding geen onderscheid te maken tussen commerciële en niet-commerciële instellingen – geen geschikte plek aanbieden. Een ruimte die qua oppervlakte 30 % is van wat we nu hebben, en qua vierkante meterprijs een verhoging betekent van 815 % ten opzichte van onze huidige huur, is voor ons alles behalve acceptabel. „Sociale huren voor sociale initiatieven“ blijft ons motto!

Het proces
Op woensdag 10 oktober vond de (schriftelijke) zitting van de kantonrechter plaats waarbij ons zaak aan de orde kwam. Met het Fort collectief hebben we uitgebreid bediscussieerd of we dit proces zouden gebruiken om tijd te rekken. Uiteindelijk moesten we concluderen van niet. Een rechter kan slechts de hoogte van de marktwaarde bepalen terwijl wij slechts in staat zijn een sociale huur te betalen. Verder zou een slepende procedure ons het risico opleveren op een uitspraak met terugwerkende kracht, waardoor we de toekomst van ons initiatief te veel in gevaar zouden brengen. We hebben de rechter dan ook verzocht de rechtzaak te beëindigen en te vonnissen. Wij vinden dat het WBA moreel verplicht is - na 12 jaar huurrelatie - met ons tot een oplossing te komen. Door de rechter in te schakelen zonder dit te proberen, toont het Woningbedrijf Amsterdam dat ze hiertoe niet werkelijk bereid is. De uitslag van het proces is dus te raden en is op 7 november.

De straat op
Op zaterdag 22 september organiseerden het Fort van Sjakoo en ASCII een manifestatie, die bij ons op de stoep plaatsvond. In de loop van de dag bezochten enkele honderden mensen ons, namen kennis van onze bezwaren, luisterden naar optredens van verschillende sympathisanten en bekeken de expositie over de geschiedenis van de buurt en ons pand. De woensdag daarna kwamen honderden mensen naar het stadhuis om daar een aanklacht aan de deur te nagelen waarin de teloorgang van een groot aantal Amsterdamse vrijplaatsen aan de kaak werd gesteld. De actie werd georganiseerd door de ‘Vrije Ruimte‘, een actiegroep die zich inzet voor het behoud en het creëren van vrijplaatsen. Voor het stadhuis werd een enorm houten ‘Trojaans Paard’ achtergelaten met daarin klaagschriften en een enkele suggestie aan het gemeentebestuur. Voor ons leverde deze actie een hoop publiciteit op.

De media
We mogen niet klagen over media aandacht. Al snel werd duidelijk dat onze huurverhoging niet op zichzelf staat. Een verhoging van 900 procent en de niet al te tactische houding van het Woningbedrijf Amsterdam zorgde er al snel voor dat we een symbool werden van een veel groter Amsterdams probleem: verschraling door commercialisering, door een beleid dat louter en alleen voor geld werkt. Vanuit de bovengenoemde Vrije Ruimte groep wordt deze symboolwerking met succes uitgebuit om te proberen deze om te vormen in een mentaliteitsverandering bij de Amsterdamse bestuurders. Hoewel het nog maar de vraag is of zo’n eventuele mentaliteitsomslag voor ons nog op tijd komt, juichen wij het toe dat er iets begint te broeien. De strategische keuzes die we moeten maken in onze campagne houden hier dan ook rekening mee.

De Gemeente
De Gemeenteraad Amsterdam krijgt inmiddels ook door dat er iets goed mis is met deze ontwikkelingen in de stad. Naar aanleiding van een motie van Hansje Kalt (Amsterdam Anders) onderzoekt ze nu de gevolgen van het voor marktwaarde verhuren van bedrijfsruimten voor de stad. Hoewel dit onderzoek nog niet is afgerond, is er inmiddels uit gebleken dat dit beleid gevolgen heeft voor honderden organisaties en initiatieven. Het blijkt dat niet alleen ideologische initiatieven hiervan de dupe zijn, maar ook bijvoorbeeld de wijkcentra, zorginstellingen en ga zo maar door. Het bewustzijn is er dus, maar de daadkracht die daaruit zou moeten voortvloeien, wordt tegengewerkt doordat deze problemen niet in de begrotingen voorkomen. Het is nu aan de gemeente hier een oplossing voor te zoeken. Je zou toch zeggen: waar een wil is is een weg. Helaas kunnen we niet zo overtuigd zijn van de actiebereidheid van de gemeente en zullen we de druk op de ketel moeten houden. Op 10 september stuurden we, samen met het Latijns Amerika Centrum - die in het zelfde schuitje zit als wij – een raadsadres aan de gemeente waarin we eisen dat er een moratorium van huurverhogingen ingesteld wordt, tot er beleid op dit terrein is ontwikkeld. Ook eisen we daarin dat de gemeente haar invloed uitoefent op het WBA om met ons tot een oplossing te komen. De Bewonersraad leverde inmiddels eveneens een raadsadres in. Op 4 oktober kregen we van de gemeente te horen dat ze het probleem zo groot inschatten dat daar eerst een notitie over geschreven moet worden door de wethouder van financiën. Het lijkt er dus op dat dankzij de bureaucratie van de gemeente, het Fort al ontruimd zal zijn voor er een antwoord op onze eisen komt.

Steun
Tientallen mensen en organisaties verklaarden zich inmiddels solidair met onze strijd en schreven protestbrieven aan het Woningbedrijf Amsterdam. Terwijl eerder al zo’n tachtig mensen uit de boekenbranche in een open brief het beleid van het WBA aan de kaak stelden, publiceerde het Parool onlangs een open brief die werd ondertekend door een aantal bekende Amsterdammers die een oproep doen aan het WBA om samen met het Fort tot een realistischer huur te komen. Het motiveert ons zeer dat honderden mensen inmiddels lid werden van onze aktie-mobilisatielijst en de petitie in onze winkel ondertekenden. We zijn bang, gezien de starheid van het WBA, dat we daar ook spoedig gebruik van moeten gaan maken.

Tot zover deze nieuwsbrief.

Als je vragen tips of opmerkingen hebt neem dan gerust contact met ons op en stuur het WBA vooral een protestbrief, als je dat al niet gedaan hebt, en laat ze weten wat je van hun schandelijke voornemens vindt. Stuur ons alsjeblieft een kopietje per post, fax of email. We melden ons spoedig weer! Wil je op de hoogte blijven van wat er zoal gebeurt en staat te gebeuren, wordt dan ook lid van onze mailinglijst door te surfen naar:
https://squat.net/mailman/listinfo/sjakoo-announce

Strijdbare groeten
International Bookshop Het Fort van Sjakoo
Jodenbreestraat 24
1011NK Amsterdam
Telefoon: 020-6258979 Fax: 020-6203570
e-mail: sjakoo@xs4all.nl
http://www.xs4all.nl/~sjakoo

ASCII
Jodenbreestraat 24 sous
1011NK Amsterdam
e-mail: ascii@squat.net
http://www.squat.net/ascii

Het adres van onze verhuurder:
Woningbedrijf Amsterdam
Muntendamstraat 1
1091DR Amsterdam
Fax 020-6630829
e-mail: binnenstad@woningbedrijf-amsterdam.nl