HET FORT VAN SJAKOO - INTERNATIONAL BOOKSHOP
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US | FUTURE?

NIEUWSBRIEF NUMMER 3
VAN HET FORT VAN SJAKOO EN ASCII
NOVEMBER 2001

Beste mensen,

Voor je ligt de derde nieuwsbrief waarin we alle geïnteresseerden op de hoogte houden van de ontwikkelingen rond de NEGENHONDERD PROCENT HUURVERHOGING die het Woningbedrijf Amsterdam (WBA) ons opdringt: van fl 580 naar fl 5140 per maand. Wij, de Amsterdamse alternatieve boekhandel `Het Fort van Sjakoo’ en de medegebruikers van onze ruimte van de internetwerkplaats ASCII kregen eind juli een brief van het WBA waarin met ingang van 1 september bovengenoemde huurverhoging werd aangekondigd. Twee van onze medewerkers deden een vergeefse poging tot een verkennend gesprek met het WBA. Daarop schreven wij begin augustus een voorlopig bezwaarschrift aan het WBA en medio september een definitief bezwaarschrift.

Praat de Rechter goed wat de politiek niet kan verkopen?

Op 22 augustus bereikte ons een brief waarin het WBA ons aankondigde alvast een procedure bij de kantonrechter aan te spannen. Op 10 september werden we gedagvaard en op 10 oktober vond de eerste proforma-zitting plaats. Het Fort had besloten geen juridisch verweer te voeren aangezien deze procedure ons alleen maar een gerechtelijke bevestiging van de door het WBA geëiste huurverhoging kan brengen; volgens de huurwet is het immers toegestaan de hoogte van de huur voor bedrijfsruimtes aan te passen aan de marktwaarde. De rechter heeft ons verzoek om een direct vonnis zonder motivatie genegeerd en per tussenvonnis van 7 november opdracht gegeven tot het instellen van een Bedrijfshuuradviescommissie (BHAC).
Zo’n BHAC bestaat uit drie makelaars die benoemd worden door de Kamer van Koophandel, en die brengen een rapport uit waarin een `legitieme’ huurprijs wordt vastgesteld. De eiser (het WBA) moet de kosten hiervoor (ruim fl 6100) in eerste instantie zelf betalen, maar uiteindelijk wordt de verliezer - in principe - naast die van de proceskosten, ook tot betaling van deze kosten veroordeeld. De rechter drukt ons op deze wijze in een procedure waar we bij voorbaat al vanaf gezien hadden. Op 12 december is de volgende proforma-zitting. Het WBA heeft aan de rechter gevraagd er voor te zorgen dat de BHAC voor die datum ook haar rapport klaar heeft. (Normaal gesproken staat daar enkele maanden voor.) Of de rechter dit verzoek kan/wil inwilligen moeten we nog afwachten.

Vlak voor de eerste rechtszitting van 10 oktober kwam het WBA met een aanbod voor alternatieve huisvesting. Een aanbod dat wij alleen maar konden afwijzen aangezien de prijs per vierkante meter voor deze alternatieve ruimte weliswaar geen 900, maar toch nog 815% hoger is dan wat we nu betalen, en het slechts een derde van de ruimte biedt die we nu hebben. Bovendien vinden we nog steeds dat we minstens 900% recht hebben op de plek waar we nu zitten. Voor de rest hebben we geen enkel contact meer gehad met onze huisbaas

Op bezoek bij het WBA

Het eerste contact dat we weer met het WBA hadden, was op 8 november, tijdens de bezetting van het rayonkantoor Binnenstad door een groep sympathisanten van het Fort en ASCII. Een twaalftal mensen verschansten zich om kwart voor zeven ‘s morgens in het kantoor aan de Muntendamstraat en sloten de deuren af. Spandoeken en een groep van zo’n veertig sympathisanten buiten op de stoep maakten duidelijk waar het om ging: "WBA=Winst Boven Alles", "Sociale Huren voor Sociale Projecten", "Geen Huurverhoging voor het Fort van Sjakoo". De televisie was er ook en voor de camera kwam rayonmanager Eric van Kaam ineens met de mededeling dat hij een conceptbrief klaar had liggen, waarin ons een gefaseerde huurverhoging werd voorgesteld en tevens twee alternatieve locaties werden aangeboden. Waarop iemand van ons hem antwoordde dat hij die dan maar aan het Fort moest doen toekomen, zodat we hun aanbod intern konden bespreken. Die brief is echter zoveel weken later nog steeds niet aangekomen. Van Kaam kwam ook nog met de belachelijke eis dat we onze invloed zouden aanwenden om de bezetting te laten beëindigen. Wij voelen ons juist vereerd en gesterkt door die mensen die bereid zijn tot actie over te gaan voor het Fort. En voor projecten als het onze. De bezetters besloten te blijven. Toen de bezetting al enkele uren aan de gang was dook ineens de `opperdirecteur’ van het WBA, Lex Pouw op. Hij weigerde - net zoals maanden geleden al - met ons te praten. Als een arrogant generaaltje liep hij de ontwikkelingen in ogenschouw te nemen. Een van onze sympathisanten werd dat teveel. Hij fietste naar de dichtsbijzijnde bakker, kocht een bak met slagroom en drukte die Pouw in zijn gezicht. De taarter werd enkele honderden meters verder door twee politiebusjes klem gereden en opgepakt om dezelfde middag weer vrij te komen. Pouw schijnt aangifte te hebben gedaan. Of er nog een juridisch staartje aan deze `taarting’ komt, moeten we even afwachten. Uiteindelijk kwam tegen half elf de Mobiele Eenheid de bezetters uit het pand halen. Ze werden alle twaalf opgepakt en anderhalve dag vastgehouden op het politiebureau. Ze hebben een dagvaarding wegens lokaalvredebreuk meegekregen en dienen op 25 januari 2002 voor te komen. We roepen bij deze iedereen op zijn/haar steun te komen betuigen. Over tijd en plaats van het proces zullen we jullie op tijd inlichten.

Gemeentemolens malen traag

Ondertussen is er in nauwe samenwerking met het Latijns Amerika Centrum (dat met een gelijksoortige huurverhoging geconfronteerd wordt door het gemeentelijk Grondbedrijf) en de pressiegroep De Vrije Ruimte een offensief richting gemeenteraad op gang gekomen. Diverse gemeenteraadsleden zijn aan de slag gegaan met het probleem van de exorbitant stijgende huren voor maatschappelijke en non-profitorganisaties. Er lijkt zich een meerderheid in de gemeenteraad af te tekenen die vindt dat er voor sociale en maatschappelijk actieve organisaties een moratorium op de huurverhoging ingesteld moet worden. Wethouder Dales heeft opdracht gekregen van B&W om een notitie over deze problematiek te schrijven. Dat zal vast een poos duren en levert voor ons waarschijnlijk niet een tijdige oplossing op. Groen-Links, Amsterdam Anders-DeGroenen en Lijst Boerlage hebben een motie ingediend en vragen aan het college "er bij ... verhuurders, waaronder in ieder geval het WBA aan te dringen op een opschorting van de aangezegde huurverhogingen, hangende de uitkomst van het raadsdebat over de door u toegezegde notitie". Ook ten gunste van het LAC hebben zij een soortgelijke motie ingediend. Beide zullen op 13 december in de gemeenteraad behandeld worden. Ook de Stedelijke Woningdienst houdt zich ondertussen met dit thema bezig. De directeur van deze dienst heeft getracht in gesprek te komen met directeur Pouw van het WBA over een moratorium op de huurverhoging van het Fort. Pouw heeft dat gesprek geweigerd. Volgens een verbouwereerde ambtenaar van de Stedelijke Woningdienst was dat nog nooit eerder voorgekomen.

Tevens gaat er eind januari 2002 een openbaar debat georganiseerd worden over de problematiek van de huurverhogingen voor sociaal en maatschappelijk actieve organisaties. Het is de bedoeling dat aan dit debat vertegenwoordigers van pressiegroepen, gedupeerden, woningbouwverenigingen, gemeenteambtenaren en politici zullen deelnemen. De organisatie vindt plaats in nauwe samenwerking met de Vrije Ruimte.

Desinformatie van het WBA

Ondertussen lijkt het WBA zich ervan bewust geworden dat het wat aan zijn negatieve imago moet doen. Was het luttele jaren geleden al uitgeroepen tot ‘slechtste verhuurder’ van alle woningcorporaties, de perikelen rond het Fort dreigen die reputatie te bestendigen. De bureaucraten van het WBA vonden er niets beters op dan de feiten hier en daar een beetje te verdraaien.

Zo beweerde rayonmanager Van Kaam op 16 november in de uitzending van het tv-programma `De Achtste Dag’ dat hij geen contact met ons kon krijgen en dat hij telkens met andere mensen te maken heeft. Van Kaam heeft nog nooit geprobeerd om persoonlijk met ons in contact te komen. Twee mensen van ons hebben gans aan het begin van dit conflict een vruchteloos gesprek gehad met twee van zijn ondergeschikten, die geen enkele opening boden voor verdere onderhandelingen. Daarna is er uitgebreid schriftelijk contact met Van Kaam geweest zowel namens het collectief, ons bestuur als onze advokaat. Helaas heeft dit nog altijd niet tot een oplossing geleid.

WBA-directeur Lex Pouw, die maandenlang niets met de zaak te maken wou hebben, deed na de taarting twee maal van zich spreken. Eenmaal op 9 november in het tv-programma `Duivels’ van de lokale tv-zender AT5, en een dag later middels een interview in het Parool. In beide gevallen viel Pouw door de mand: hij heeft namelijk zo goed als geen dossierkennis van de ontwikkelingen van de afgelopen vier maanden; hij blijkt evenals zijn rayonmanager geen idee te hebben van wat het Fort van Sjakoo inhoudt. "En commerciële partij die zichzelf zielig vindt, mag ik niet als niet-commercieel beschouwen..." Maar wij vinden ons niet zielig. Wij verzetten ons tegen het marktconforme denken van de bureaucraten van zowel de Gemeente als van haar geprivatiseerde woningcorporaties. En in concreto tegen het WBA dat meent haar ‘recht’ te kunnen doen gelden.

Pouw beweert in het Parool dat wij verantwoordelijk zijn voor de kladactie die eind augustus plaatsvond bij het rayonkantoor Binnenstad. Degene die hier in de eerste plaats verantwoordelijk voor is, is uiteraard het WBA zelf met zijn exorbitant speculatieve huuropdrijving. Zoiets wekt toch alom verontwaardiging! Wij vonden het dus wel een sympathieke actie, en zeker niet buiten proportie. Pouw vindt ook dat wij ons moeten distantiëren van "de huidige acties en bedreigingen. Zo zijn namen en foto’s van WBA-personeel op internet gezet." Wij distantiëren ons nergens van! Wij vinden het normaal en gerechtvaardigd dat mensen die met problemen te maken krijgen waar ze via de legale middelen niet uit komen, tot actie en burgerlijke ongehoorzaamheid overgaan. Dat heet sociale strijd. Het gaat er om een bestuurlijke omslag te creëren in een conflict dat in hevige mate is vastgelopen. En dat met name door de starre opstelling van het WBA tegenover een grootstedelijk (inmiddels door de Gemeente onderkend) probleem. Acties zijn in dit geval een noodzakelijk en legitiem breekijzer. Overigens is de getaarte Lex Pouw het enige WBA-personeelslid dat met foto onze web-site opsiert. (eenmaal met en eenmaal zonder slagroom)

Tot slot beweert Pouw in het Parool dat wij hun (tot nu toe enige) aanbod voor een alternatieve locatie zonder enige motivatie hebben afgewezen. Dat is curieus, want er is wel degelijk een brief van onze advocaat aan de advocaat van het WBA (van 10 oktober) waarin wij hun aanbod met redenen omkleed afwijzen.

Het WBA, dat in zijn jaarverslagen zo opschept over "maatschappelijk ondernemen", beweert steeds dat het de huurverhoging die het ons oplegt, nodig heeft om de woningen in de ‘sociale sector’ betaalbaar te houden. Met andere woorden, om de ellende in die sector te lenigen moet het Fort van Sjakoo worden opgeofferd. Dat vinden die bureaucraten wel een acceptabele oplossing voor hun financiële problemen. Net zoals zij het wel acceptabel vinden - onder hetzelfde voorwendsel - zoveel woningen in de oude volkswijken met een goedkope (=niet-marktconforme) huur worden verkocht of vervangen door voor veel mensen onbetaalbare (=marktconforme) woningen.

In ons bezwaarschrift hebben wij al duidelijk gemaakt dat het Fort van Sjakoo zijn bestaan dankt aan en onlosmakelijke verbonden is met de sociale bewegingen die in de publikaties in onze winkel zijn vertegenwoordigd. Publikaties die, hoe tegenstrijdig en ongelijk ook, van een andere kijk op de wereld getuigen. En dat wij nu, na jaren van rust waarin wij slechts een distributiecentrum, een doorgeefluik voor die bewegingen waren, dankzij de geldzucht van het WBA weer een ‘activistische’ boekhandel zijn geworden. En dat zal nog wel een tijdje zo blijven.

Tot zover deze nieuwsbrief. Degenen die meer willen weten over de gevoerde correspondentie, de geschreven protestbrieven, gevoerde acties, berichten uit de reguliere media, etc., die kunnen een kijkje nemen op onze website:
http://www.xs4all.nl/~sjakoo/protest/

Als je vragen tips of opmerkingen hebt neem dan gerust contact met ons op en stuur
het WBA vooral een protestbrief, als je dat al niet gedaan hebt, en laat ze weten wat je van hun schandelijke voornemens vindt. Stuur ons alsjeblieft een kopietje per post, fax of email. We melden ons spoedig weer! Wil je op de hoogte blijven van wat er zoal gebeurt en staat te gebeuren, wordt dan lid van onze mailinglijst door te surfen naar:
https://squat.net/mailman/listinfo/sjakoo-announce

Strijdbare groeten
HET FORT VAN SJAKOO EN ASCII

International Bookshop Het Fort van Sjakoo
Jodenbreestraat 24
1011NK Amsterdam
Telefoon: 020-6258979
Fax: 020-6203570
e-mail: sjakoo@xs4all.nl
http://www.xs4all.nl/~sjakoo

ASCII
Jodenbreestraat 24 sous
1011NK Amsterdam
e-mail: ascii@squat.net
http://www.squat.net/ascii

Het adres van onze verhuurder:
Woningbedrijf Amsterdam
Muntendamstraat 1
1091DR Amsterdam
Fax 020-6630829
e-mail: binnenstad@woningbedrijf-amsterdam.nl