10 Sept. 2001, Aan de leden van de Gemeenteraad van Amsterdam

Maatschappelijke organisaties eisen moratorium van huurstijging

Huurverhogingen maken Amsterdam onbetaalbaar.Verschillende maatschappelijke organisaties en instanties in de binnenstad van Amsterdam worden door absurde huurverhogingen in hun voortbestaan bedreigd. Het Latijns Amerika Centrum (LAC ) op de Nieuwe Herengracht kreeg per juli 2000 door de Dienst Binnenstad een huurcontract aangeboden met een verhoging van ruim 200%. In een brief van 27 juli 2001 hebben het Fort van Sjakoo en internet werkplaats ASCii te horen gekregen dat ze per 1 september 2001 zelfs een stijging van 900% zullen moeten accepteren! Volgens het Woningbedrijf Amsterdam (een voormalige gemeentelijke dienst, nu geprivatiseerd) is dat een "redelijk voorstel", gezien de toplocatie aan de Jodenbreestraat. Dat het LAC en het Fort van Sjakoo al 25 jaar op dezelfde plek zitten, dus toen er nog helemaal geen sprake was van 'toplocaties' wordt volkomen genegeerd. We hebben zelf de panden onderhouden en droegen al die jaren bij aan de leefbaarheid in de buurt. Dergelijke huurverhogingen getuigen van bitter weinig sociaal en historisch besef en verbeteren Amsterdam in het geheel niet. Als de gemeenteraad ook vindt dat Amsterdam gediend is bij een cultuurrijke leefomgeving met sociale organisaties in de (binnen-)stad, dan willen wij u vragen om voortvarend op te treden tegen deze huurverhogingen.

Het LAC heeft na de aanzegging van de huurverhoging direct protest aangetekend bij de Dienst Binnenstad en een gesprek aangevraagd met de verantwoordelijk wethouder, Mevr. Krikke. Zij sprak de bereidheid uit zich nader te beraden op het huurbeleid. 14 maanden later hebben we echter nog steeds niets gehoord. Op 14 december 2000 heeft de gemeenteraad onder nummer 783 een motie aangenomen (motie-Kalt) waarin het Gemeentelijk Grondbedrijf wordt opgedragen een rapportage te maken van de omvang van de verhuur aan maatschappelijke, niet- commerciële instellingen en tevens de problematiek van de verhuur te beschrijven. Het hoofd Beheer Onroerend Goed van de Dienst Binnenstad, Dhr. Tijssens, laat in een brief van 10 augustus 2001 weten dat er ambtelijke voorstellen zijn ontwikkeld inzake het huurprijsbeleid maar dat in verband met de opvolging van Mevr. Krikke vertraging in de besluitvorming is opgetreden. "Er wordt naar gestreefd dit beleid voor het einde van het jaar aan het bestuur voor besluitvorming voor te leggen." Ondertussen worden de organisaties gedwongen de forse huurverhogingen te betalen, want er is "geen opschortende werking".

Het geprivatiseerde Woningbedrijf Amsterdam (WBA) heeft het Fort van Sjakoo in een brief van 21 augustus 2001 laten weten een juridische procedure bij de kantonrechter op te starten, waarin geëist wordt de huurverhoging van meer dan 900% te bekrachtigen. Er wordt het Fort van Sjakoo geen onderhandelingsruimte geboden. Het Woningbedrijf beroept zich op het beleid dat bedrijven het geld moeten opbrengen om de sociale huurwoningen betaalbaar te houden. De vrijwilligers van het Fort van Sjakoo zijn het er meer dan 900% mee eens dat sociale huurwoningen betaalbaar moeten blijven. Het geld daarvoor moet echter gehaald worden bij grote rijke commerciële bedrijven en niet bij kleine ideële instellingen en ambachtelijke bedrijfjes die dergelijke huurverhogingen aantoonbaar niet kunnen opbrengen.

Het LAC en het Fort van Sjakoo doen een dringend beroep opde gemeenteraad een moratorium in te stellen voor de huurverhogingen totdat het onderzoek naar de motie-Kalt is uitgevoerd en er een aanvaardbare oplossing is gevonden. Immers een onderzoek naar "de omvang van de verhuur van maatschappelijke, niet-commerciële instellingen" heeft niet zoveel zin als de bewuste instellingen er niet meer zijn. Het gemeentebestuur zou zich voortvarend moeten gaan bezighouden met het opstellen van een huurvriendelijk beleid voor niet-commerciële maatschappelijke organisaties. Wij eisen dat de betrokken panden tegen de vernietigende werking van de markt worden beschermd en hun sociaal-culturele bestemming kunnen behouden. Tot slot manen wij de gemeente om met woningbouwcorporaties tot overeenstemming te komen om de huurverhogingen voor maatschappelijke organisaties tot betaalbare proporties terug te brengen, opdat de binnenstad van Amsterdam een plek blijft voor alle Amsterdammers en haar bezoekers.

namens initiatiefnemers,

Het kollectief van het Fort van Sjakoo
Jodenbreestraat 24
1011 NK Amsterdam
Tel: 020-6258979

Het Latijns Amerika Centrum
Nieuwe Herengracht 29
1011 RL Amsterdam
Tel.: 020-6229953

http://www.noticias.nl/lac
http://www.xs4all.nl/~sjakoo