HET FORT VAN SJAKOO - INTERNATIONAL BOOKSHOP
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Fort van Sjakoo en ASCII bedreigd met sluiting door 900% huurverhoging

Het WBA (woningbedrijf Amsterdam) is kennelijk gaarne bereid degemeente Amsterdam te helpen met haar aanhark en steriliseringsbeleid. Met deze eis van 900% huurverhoging wordt er moedwilliggepoogd onafhankelijke initiatieven de stad uit te vegen. Deze door deWBA redelijk genoemde huurprijs zou marktconform zijn. Kennelijk is deWBA, en daarmee groot aandeelhouder de gemeente Amsterdam, nog steedsvan mening dat er geen ruimte mag zijn voor dergelijke initiatieven.Onmisbare kleinschalige collectieve initiatieven worden verplicht tevoldoen aan standaarden voor grootschalige winkel en bedrijfsketensmet maar een oogmerk, winstmaximalisatie.

De afgelopen jaren heeft de gemeente, soms door middel vanpolitiegeweld, al vele onafhankelijke culturele, sociale en politiekecentra weten te verwijderen uit de (binnen)stad. Telkens weer moestendeze plekken wijken voor een beleid van marktwerking enwinstgevendheid. Het zogenaamde broedplaatsenbeleid van de gemeente istotaal ontdaan van elke sociaal of collectief element. De gemeentegebruikt hun versie van broedplaatsen als zoethoudertjes om eenpolitiek culturele verarming van Amsterdam te versluieren. Een bewusteverarming, want de gemeente heeft overduidelijk geen behoefte aanradicale alternatieven die juist door hun aanwezigheid in de stadlaten zien dat het anders kan. Anders dan in de gevestigdeonbetaalbare cultuurpaleizen, anders dan in de door winstbejaggedreven horeca en anders dan in de algemeen aanvaarde engepropageerde informatievoorziening.

De gemeente verschuilt zich achter de zelfstandigheid van het WBA ookal is ze grootaandeelhouder van dit bedrijf. Dat dit soort fratsenzoals de WBA nu denkt uit te kunnen halen allemaal ingedekt zijn doorde politiek maakt duidelijk dat zij wel degelijk verantwoordelijkheiddraagt. We hebben echter over de jaren geleerd dat van gemeentewegeweinig tot niets te verwachten valt op het gebied van het waarborgenvan diversiteit in de stad. Als de gemeente dit door henzelf gecreëerdprobleem niet onder ogen willen zien dan rest ons kennelijk nietsanders dan het op andere manieren aan de orde te stellen.

Ook sociaal politiek centrum Vrankrijk was bijna geslachtofferd aan denormalisatie drang van de gemeente. Na vele dreigementen enbestuursdwang van de kant van de gemeente heeft men kennelijk ingeziendat het anders kon. Helaas blijkt dit eens te meer een uitzondering tezijn. Nu wordt alsnog het beleid doorgezet die dit soort initiatievenonmogelijk moet maken. Wij kunnen en willen ons hier niet bijneerleggen.

Wij eisen dan ook dat de gemeente en het WBA afzien van deaangekondigde huurverhoging. Verder eisen wij dat gemeente en politiekzich inspannen om onafhankelijke en kleinschalige initiatieven testimuleren of desgevraagd zich er helemaal niet mee bemoeien.

Als laatste eisen wij het aftreden van alle verantwoordelijken dievervolgens laat op een kroegavond voor een door ons verzorgdevolkstribunaal ter verantwoording zullen moeten verschijnen. Wij zijnbereid hun entreeverbod tijdelijk op te schorten voor dit doel.

Voor Solidariteit en Autonomie Huur vrijstelling voor Fort van Sjakoo en ASCII

Afz: Sociaal Politiek Centrum Vrankrijk Spuistraat 216 1012 VT Amsterdam